Výbor SFZ pri SAV na obdobie 2014-2017

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPoslať e-mailom Poslať e-mailom

Predsedníčka:
doc. Andrea Javorská, PhD.
Katedra filozofie
Filozofická fakulta UKF v Nitre
Hodžova 1
949 74 Nitra
e-mail: andreaj.sfz@gmail.com

Podpredsedníčka:
Mgr. Simona Wagnerová, PhD.
Katedra pedagogických štúdií
FHV Žilinskej univerzity
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
e-mail: simona.wagnerova@fhv.uniza.sk

Tajomníčka:
Mgr. Lenka Kocinová, PhD.
Katedra filozofie
Filozofická fakulta UKF v Nitre
Hodžova 1
949 74 Nitra
e-mail: lcupkova@ukf.sk

Hospodár:
Mgr. Martin Vacek, PhD.
Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
e-mail: martinvacekphilosophy@gmail.com

Pokladník:
Mgr. Ondrej Marchevský, PhD.
Katedra občianskej náuky
Inštitút politológie
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
Ul. 17. novembra 1
080 78 Prešov
e-mail: ondrej333@gmail.com

Členovia:
doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.
Katedra filozofie
Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
e-mail: Juraj.Such@umb.sk

PhDr. Sabína Gáliková Tolnaiová, PhD.
Katedra právnych a humanitných vied
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
J. Herdu 2
917 01 Trnava
e-mail: sgalikovatolnaiova@gmail.com

Mgr. Milan Petkanič, PhD.
Katedra filozofie
Filozofická fakulta UCM V Trnave
Trnava
e-mail: milan.petkanic@gmail.com

prof. Michal Chabada, PhD.
Katedra filozofie a dejín filozofie
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2
814 99 Bratislava
michal.chabada@uniba.sk

Revízna komisia:
Mgr. Pavol Sucharek, PhD.
Katedra filozofie, Inštitút filozofie a etiky
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
Ul. 17. novembra 1
080 78 Prešov
e-mail: pavol.sucharek@gmail.com

Mgr. Lucia Galovičová
Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
e-mail: lgalovicova@gmail.com

Mgr. Róbert Karul, PhD.
Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
e-mail: Robert.Karul@savba.sk

Členovia výboru a revíznej komisie boli schválení na VZ SFZ pri SAV dňa 7. 10. 2014.
Funkcie členov výboru boli schválené na 1. zasadnutí výboru dňa 24. 10. 2014.