Dokumenty

Členstvo v SFZ pri SAV

Podmienky členstva, práva a povinnosti členov, vznik, zánik a obnovu členstva upravujú Stanovy SFZ pri SAV, § 3-5. Výška členského poplatku je 15 € na jeden kalendárny rok. Pre členov SFZ, ktorí dosiahli dôchodkový vek, je platenie členských príspevkov dobrovoľné.

Prosíme, aby ste nahlásili každú zmenu Vašej korešpondenčnej a e-mailovej adresy. Svoje aktuálne kontakty posielajte na e-mailovú adresu: sgalikovatolnaiova@gmail.com

Platbu členského možno uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

1. Bankovým prevodom na účet SFZ pri SAV:

Prima Banka Slovensko, a. s.

IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106

BIC (SWIFT): LUBASKBX

Správa pre prijímateľa: členské, meno a priezvisko, rok za ktorý platíte členské

Stanovy SFZ pri SAV

§ 1
Postavenie, sídlo a pôsobnosť Slovenského filozofického združenia pri SAV

1. Slovenské filozofické združenie pri Slovenskej akadémii vied (ďalej iba SFZ) je dobrovoľné výberové združenie vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov a učiteľov v oblasti filozofických disciplín bez ohľadu na ich svetonázorovú a politickú orientáciu.
2. Sídlom SFZ je Bratislava, Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava.
3. SFZ pôsobí na území Slovenskej republiky.
4. SFZ vystupuje ako samostatný subjekt vo vzťahu k iným vedeckým organizáciám v Slovenskej republike a v zahraničí.

Adresa

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV Klemensova 19
811 09 Bratislava
e-mail: adriana.jesenkova@gmail.com
IČO: 45759103

Bankové spojenie

Banka: Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer