Výkonný výbor SFZ pri SAV na roky 2024 – 2026

Predsedníčka/President of the Slovak Philosophical Association:
Doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD.
Katedra filozofie a politológie/Department of Philosophy and Political Science
Filozofická fakulta/Faculty of Arts
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/Constantine the Philosopher University in Nitra
Hodžova 1, 949 74 Nitra
e-mail: andreaj.sfz@gmail.com

Podpredseda/Vice President :
PhDr. Dušan Hruška, PhD.
Katedra filozofie/Department of Philosophy and Political Science
Filozofická fakulta/Faculty of Arts
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach/Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Gondova 2, 814 99 Bratislava
e-mail: dusan.hruska@upjs.sk

Tajomník/Secretary:
PhDr. Tomáš Károly, PhD.
Katedra filozofie a aplikovanej filozofie/Department of Philosophy and Applied Philosophy
Filozofická fakulta/ Faculty of Arts
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave/University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava
Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava
e-mail: tomas.karoly@ucm.sk

Hospodár a pokladník/Account Manager:
Mgr. Lukáš Arther Švihura, PhD.
Inštitút filozofie/Institute of Philosophy
Filozofická fakulta/Faculty of Arts
Prešovská univerzita v Prešove/University of Prešov
Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov
e-mail: lukas.svihura@unipo.sk

Členovia/Members:
Mgr. Martin Foltin, PhD.
Oddelenie dejín slovenského filozofického a politického myslenia/Department of History of Slovak Philosophical and Political Thinking
Filozofický ústav SAV/Institute of Philosophy of the Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19, 811 09 Bratislava
e-mail: martin.foltin@savba.sk

Doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD.
Katedra filozofie a dejín filozofie/Department of Philosophy and History of Philosophy
Filozofická fakulta/ Faculty of Arts
Univerzita Komenského v Bratislave/Comenius University Bratislava
Gondova 2, 814 99 Bratislava
e-mail: andrej.kalas@uniba.sk

Doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD.
Katedra filozofie/Department of Philosophy
Filozofická fakulta/Faculty of Arts
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/ Matej Bel University in Banská Bystrica
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
email: andrea.klimkova@umb.sk

PhDr. Daniela Vacek, PhD.
Oddelenie analytickej filozofie/Department of Analytic Philosophy
Filozofický ústav SAV/Institute of Philosophy of the Slovak Academy of Scinces
Klemensova 19, 811 09 Bratislava

Katedra logiky a metodológie vied/Department of Logic and the Methodology of Sciences
Filozofická fakulta/Faculty of Arts
Univerzita Komenského v Bratislave/Comenius University Bratislava
Gondova 2, 811 02 Bratislava
e-mail: daniela.glavanicova@gmail.com

Mgr. Michal Zvarík, PhD.
Katedra filozofie/Department of Philosophy
Filozofická fakulta/Faculty of Philosophy and Art
Trnavská univerzita v Trnave/Trnava University
Hornopotočná 23
918 43 Trnava
email: michal.zvarik@truni.sk

Revízna komisia/Auditing - Review Commission:
Doc. Mgr. Adriana Jesenková, PhD.
Katedra filozofie/Department of Philosophybr> Filozofická fakulta/Faculty of Arts
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach/Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Moyzesova 9, 040 59 Košice
e-mail: adriana.jesenkova@upjs.sk

Doc. Mgr. Peter Kyslan, PhD.
Inštitút filozofie/Institute of Philosophy
Filozofická fakulta/Faculty of Arts
Prešovská univerzita v Prešove/University of Prešov
Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov
e-mail: peter.kyslan@unipo.sk

Mgr. Róbert Maco, PhD.
Katedra filozofie a dejín filozofie/Department of Philosophy and History of Philosophy
Filozofická fakulta/Faculty of Arts
Univerzita Komenského v Bratislave/Comenius University Bratislava
Gondova 2, 814 99 Bratislava
e-mail: robert.maco@uniba.sk


Členovia výkonného výboru a revíznej komisie boli zvolení na Valnom zhromaždení SFZ pri SAV dňa 25. 10. 2023. Funkcie členov výboru boli schválené na 1. zasadnutí výboru dňa 18. 1. 2024.

Adresa

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV Klemensova 19
811 09 Bratislava
e-mail: adriana.jesenkova@gmail.com
IČO: 45759103

Bankové spojenie

Banka: Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer