Medzinárodná výročná konferencia SFZ pri SAV

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV
Katedra filozofie a dejín filozofie UK v Bratislave
Katedra filozofie UKF v Nitre

organizujú v dňoch 18. – 20. 10. 2017pod názvom


Andrea Javorská: Dejiny a dejinnosť v diele Martina Heideggera

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
27.04.2017
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 342 (3. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie FF UMB v Banskej Bystrici

2% z dane

Slovenské filozofické združenie pri SAV sa obracia s výzvou na svojich členov a členky, priateľov a sympatizantov, aby využili možnosť poukázať SFZ pri SAV 2% zo zaplatenej dane z príjmu za rok 2016. Takto získané financie budú použité predovšetkým na organizáciu vedeckých podujatí a realizáciu prednáškovej činnosti v roku 2017.

V prílohe nájdete tlačivá Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej sumy a tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Bližšie informácie o tom, ako poukázať 2%, nájdete na http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/.

Workshop: PhD in Philosophy - Opportunities in North America

Typ: 
Workshop
Dátum: 
02.05.2017
Miesto konania: 
Klemensova 19, Bratislava, miestnosť č. 94
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava


!!!DATE CHANGED!!!

A PhD – or an MA – from a North American university will not only give you a solid advantage on the job market; it will also be a once-in-a-lifetime experience. And they pay you for it! But the programs are competitive.

Modal Metaphysics: Issues on the (Im)Possible V

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
15.03.2017
Dátum: 
17.08.2017 - 18.08.2017
Miesto konania: 
Bratislava
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava
Slovak Metaphysical Society
Slovenské filozofické združenie

Aktuálnosť filozofickej antropológie

Typ: 
Konferencia SFZ
Dátum: 
15.06.2017 - 16.06.2017
Miesto konania: 
Modra - Harmónia, Hotel pod lipou
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava


Na medzinárodnej konferencii, ktorá sa koná v rámci riešenia projektu APVV „Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia“ vystúpia pozvaní hostia a členovia projektu. O programe vás budeme informovať. Viac o projekte -->

X. Konferencia filozofov slovanských krajín

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
31.03.2017
Dátum: 
27.06.2017 - 30.06.2017
Miesto konania: 
Iwonicz, Poľsko
Organizátor/i: 
Association of the Philosophers of Slavic Countries
Editorial Board of the Journal of the Philosophers of Slavic Countries „ΣΟΦΙΑ”
Institute of Philosophy of Rzeszów University

Mladá filozofia: Povaha súčasnej filozofie a jej metódy XIV

Typ: 
Medzinárodná konferencia doktorandov
Deadline: 
31.01.2017
Dátum: 
23.03.2017 - 24.03.2017
Miesto konania: 
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava

Celoštátne kolo študentskej vedeckej konferencie v odbore filozofia

Dňa 11. 11. 2016 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, SFZ pri SAV zorganizovalo celoštátne kolo súťaže študentských prác v odbore Filozofia. Na celoštátnom kole súťažili najlepšie práce študentov univerzít v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici a Košiciach. Študentská vedecká konferencia je príležitosťou pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia prezentovať vlastnú odbornú prácu pred odbornou súťažnou komisiou a kolegami zo slovenských univerzít.

Výbor SFZ pri SAV na obdobie 2014-2017

Predsedníčka:
doc. Andrea Javorská, PhD.
Katedra filozofie
Filozofická fakulta UKF v Nitre
Hodžova 1
949 74 Nitra
e-mail: andreaj.sfz@gmail.com

Fórum

Vážené kolegyne a kolegovia,