Medzinárodná výročná konferencia SFZ pri SAV

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV
Katedra filozofie a dejín filozofie UK v Bratislave
Katedra filozofie UKF v Nitre

organizujú v dňoch 18. – 20. 10. 2017pod názvom


Výbor SFZ pri SAV na obdobie 2014-2017

Predsedníčka:
doc. Andrea Javorská, PhD.
Katedra filozofie
Filozofická fakulta UKF v Nitre
Hodžova 1
949 74 Nitra
e-mail: andreaj.sfz@gmail.com