Výročná konferencia SFZ pri SAV: Filozofia ako prekračovanie hraníc

Miesto konania
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Termín prihlášky
Dátum konania
Dátum ukončenia
Pojem hraníc, ohraničenosti, obmedzení, vymedzení je prítomný vo filozofickom myslení už od antiky. Dejiny myslenia sú, hoci nie vždy, dejinami dosahovania či prekračovania hraníc dovtedy mysleného a mysliteľného, chcú identifikovať možnosti a obmedzenia a zároveň ich prekonať a načrtnúť nový horizont možností, a tým, paradoxne, aj obmedzení. V tomto bode sa prelínajú otázky ontologické, epistemologické, politické i etické zároveň. Spoločne sa konfrontujú s vedeckým a technologickým uchopením reality, ako aj s jej porozumením umeleckým, metaforickým a fiktívnym.

VYHLÁSENIE Výkonného výboru Slovenského filozofického združenia pri SAV k novele vysokoškolského zákona

Slovenské filozofické združenie pri SAV sa pripája k Vyhláseniu Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku zverejnenému 28.1.2021 a podporuje ho vo všetkých jeho bodoch. 

Poslaním SFZ pri SAV ako združenia vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov a učiteľov v oblasti filozofických disciplín je  presadzovať slobodu prejavu a tvorby, utvárať predpoklady na optimálny rozvoj filozofie na Slovensku, a podieľať sa tak na rozvoji duchovnej kultúry na Slovensku. Zároveň je naším poslaním zabezpečovať ochranu stavovských záujmov vedného odboru a brániť profesionálne záujmy a práva členov SFZ ( 1., 2., 3., 13. § 2 Stanov SFZ pri SAV).

Väčšina členiek a členov nášho združenia, ako aj filozofickej komunity na Slovensku uskutočňuje svoju výskumnú, pedagogickú a tvorivú činnosť na vysokých školách a univerzitách, a preto sa nás bytostne dotýka rozvoj a zvyšovanie kvality vysokých škôl a univerzít na Slovensku.

Zdieľame nesúhlas akademickej komunity a obavy vyplývajúce zo snáh politickej moci obmedziť autonómnosť a samosprávnosť vysokoškolského prostredia v Slovenskej republike. Princípy autonómie a samosprávy garantujú slobodu myslenia, slobodu vedeckého bádania a zaručujú skutočne slobodný výskum a výchovu a vzdelávanie budúcich generácií v duchu ideí humanizmu, kritického myslenia a dôstojnosti človeka. Akademická samospráva na vysokých školách a ich fakultách ako základný pilier slobodného vzdelávania a tvorivej činnosti na vysokých školách v demokratickej spoločnosti preto musí byť zachovaná. 

Pripájame sa k výzve na otvorenú diskusiu o zmenách vo vysokom školstve a sme ako súčasť odbornej verejnosti, i ako občianky a občania, ktorí majú starosť o demokratické hodnoty a duchovnú úroveň kultúry a spoločnosti na Slovensku, pripravení na tejto celospoločenskej diskusii aktívne participovať a ponúkať konštruktívne riešenia.

Adresa

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV Klemensova 19
811 09 Bratislava
e-mail: adriana.jesenkova@gmail.com
IČO: 45759103

Bankové spojenie

Banka: Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer