V. slovenský filozofický kongres

Slovenské filozofické združenie pri SAV a Filozofický ústav SAV

organizujú v dňoch 21. – 23. 10. 2015Hlavní organizátori: SFZ pri SAV a FiÚ SAV

Spoluorganizátori: Katedra filozofie UKF v Nitre, Katedra etiky a aplikovanej etiky UKF v Nitre, Katedra filozofie a dejín filozofie UK v Bratislave, Katedra filozofie UCM v Trnave, Filozofická fakulta PU v Prešove, Katedra filozofie UPJŠ v Košiciach, Katedra pedagogických štúdií Žilinskej univerzity v Žiline

Aktualizované!

Veda, racionalita a hodnoty

Typ: 
Konferencia
Deadline: 
07.09.2015
Dátum: 
02.10.2015
Miesto konania: 
Bratislava, Filozofická fakulta UK, Gondova2, miestnosť č. 236
Organizátor/i: 
Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK, Bratislava


Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
Vás srdečne pozýva na konferenciu

Veda, racionalita a hodnoty

Téma konferencie reaguje na aktuálne problémy vzťahu vedy, jej predpokladanej racionality a hodnotového rámca, v ktorom sa vedecké poznanie rozvíja. Konferencia ponúka priestor pre rozvíjanie diskusie o aktuálnych otázkach týkajúcich sa vzájomných interakcií medzi vedou a jej hodnotovo nasýteným spoločenským prostredím, o podobách vedeckej racionality, o úlohe kognitívnych intuícií, o podobách vzťahu medzi racionalitou a emocionalitou, ako aj pre diskusie týkajúce sa etiky vo vede.

Historické míľniky byzantskej filozofie

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
31.05.2015
Dátum: 
28.09.2015 - 29.09.2015
Miesto konania: 
Sieň Konštantína Filozofa, Nitra
Organizátor/i: 
Katedra filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Slovenské filozofické združenie

Vážené členky a členovia Slovenského filozofického združenia pri SAV, milé kolegyne, kolegovia,


v novom roku 2015 Vám želáme veľa zdravia a úspechov v pracovnom aj osobnom živote. Veríme, že spolu s Vami sa nám aj tento rok podarí zorganizovať zaujímavé podujatia, ktoré SFZ plánuje uskutočniť.

V roku 2015 výbor SFZ pripravuje tieto podujatia:

  • 5. slovenský filozofický kongres, ktorý sa uskutoční v Bratislave v dňoch 21. – 23. 10. 2015 na tému: (META)FILOZOFIA – PRAXIS
  • Cyklus prednášok slovenských a zahraničných filozofov a filozofiek v Bratislave, Nitre, Prešove, Trnave a v Banskej Bystrici

Výbor SFZ pri SAV na obdobie 2014-2017

Predsedníčka:
Mgr. Andrea Javorská, PhD.
Katedra filozofie
Filozofická fakulta UKF v Nitre
Hodžova 1
949 74 Nitra
e-mail: ajavorska@ukf.sk

Modal Metaphysics: Issues on the (Im)Possible III

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
30.04.2014
Dátum: 
16.09.2015 - 17.09.2015
Miesto konania: 
Bratislava
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava
Slovenské filozofické združenie
Slovak Metaphysical Society


MODAL METAPHYSICS: ISSUES ON THE (IM)POSSIBLE III

organized by
the Institute of Philosophy of Slovak Academy of Sciences, Slovak Philosophical Society and Slovak Metaphysical Society

September 16-17, 2015 (Bratislava, SLOVAKIA)

DANIEL NOLAN
(Australian National University)

MARK JAGO
(University of Nottingham)

We invite submissions for a 30 minute presentation followed by 10 minute comments and a 15 minute discussion. Areas of interest might include any aspect of analytic metaphysics of modality.

Celoštátne kolo Študentskej vedeckej konferencie v odbore filozofia 2014

Posledným podujatím, ktoré organizoval výbor SFZ na roky 2012-2014, bolo celoštátne kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú prácu v odbore filozofia. Uskutočnilo sa 24. októbra 2014 na Filozofickom ústave SAV v Bratislave. V tomto roku sa ho zúčastnili študenti z Bratislavy, Trnavy, Nitry, Banskej Bystrice a Prešova, prítomných bolo 8 študentov. Práce posudzovali dvaja oponenti, pridelení podľa príslušnej tematiky. Študenti boli s posudkami vopred oboznámení a mohli sa na obhajobu pripraviť.

Fórum

Vážené kolegyne a kolegovia,

Kto sa bojí filozofie?

príspevok filozofky a feministky Ľuby Kobovej k Svetovému dňu filozofie
http://www.jetotak.sk/autonomna-zona/kto-sa-boji-filozofie