Georg Lohmann: Karl Marx and Human Rights

Typ: 
Prednáška
Dátum: 
27.11.2017
Miesto konania: 
Bratislava, Klemensova 19, zasadačka v podkroví (5. posch.)
Organizátor/i: 
Oddelenie sociálnej filozofie Filozofického ústavu SAV

Arnd Pollmann: Human Dignity and Human Rights

Typ: 
Prednáška
Dátum: 
28.11.2017
Miesto konania: 
Bratislava, Klemensova 19, zasadačka v podkroví (5. posch.)
Organizátor/i: 
Oddelenie sociálnej filozofie Filozofického ústavu SAV

Ľudské práva a demokracia v Európe

Typ: 
Cyklus prednášok
Dátum: 
28.11.2017 - 29.11.2017
Miesto konania: 
Bratislava-Banská Bystrica
Organizátor/i: 
Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave
Inštitút pre zahraničné vzťahy, Stuttgart
Goetheho inštitút, Slovensko
Filozofický ústav SAV
Fakulta politických a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici


Vážené dámy a páni,

dňa 28. 11. 2017 o 18.00 sa v Bratislave na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, Auditórium Maxima, 2. posch. v historickej budove na Šafárikovom nám. 6, uskutoční prednáška nemeckých filozofov prof. Georga Lohmanna a prof. Arnda Pollmanna, ktorej témou budú ľudské práva a demokracia v Európe. Prof. Lohmann a prof. Pollmann sú zároveň editormi publikácie „Ľudské práva. Interdisciplinárna príručka“, ktorej slovenské vydanie sa pripravuje práve v týchto dňoch. Dňa 29. 11. 2017 sa prednáška uskutoční o 18.00 v Banskej Bystrici, v Cikkerovej sieni radnice, Námestie SNP 1.

Výbor SFZ pri SAV na obdobie 2018-2020

Predsedníčka:
doc. Andrea Javorská, PhD.
Katedra filozofie
Filozofická fakulta UKF v Nitre
Hodžova 1
949 74 Nitra
e-mail: andreaj.sfz@gmail.com

Celoštátne kolo súťaže študentských prác v odbore filozofia

Dňa 10. 11. 2017 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a pri príležitosti Svetového dňa filozofie, ktorý každoročne vyhlasuje Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), Slovenské filozofické združenie pri SAV zorganizovalo celoštátne kolo súťaže študentských prác v odbore filozofia. Na celoštátnom kole súťažili najlepšie práce študentov univerzít v Bratislave, Nitre, Trnave, Banskej Bystrici a Košiciach.