Stanovy SFZ pri SAV

§ 1
Postavenie, sídlo a pôsobnosť Slovenského filozofického združenia pri SAV

1. Slovenské filozofické združenie pri Slovenskej akadémii vied (ďalej iba SFZ) je dobrovoľné výberové združenie vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov a učiteľov v oblasti filozofických disciplín bez ohľadu na ich svetonázorovú a politickú orientáciu.
2. Sídlom SFZ je Bratislava, Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava.
3. SFZ pôsobí na území Slovenskej republiky.
4. SFZ vystupuje ako samostatný subjekt vo vzťahu k iným vedeckým organizáciám v Slovenskej republike a v zahraničí.

§ 2
Poslanie a hlavné úlohy SFZ

Poslaním SFZ je najmä:

1. Presadzovať slobodu prejavu a tvorby.
2. Utvárať predpoklady na optimálny rozvoj filozofie na Slovensku.
3. Rozširovať poznatky z oblasti filozofickej tvorby a podieľať sa tak na rozvoji duchovnej kultúry na Slovensku.
4. Získavať vedeckých pracovníkov pre aktívnu spoluprácu na rozvoji filozofie na Slovensku.
5. Poskytovať pomoc všetkým školám pri zvyšovaní úrovne vyučovania filozofie a jej disciplín. Zasadzovať sa za adekvátne postavenie a rozvoj výučby filozofie na stredných školách.
6. Prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov, s osobitným zreteľom na mladých pracovníkov, i k všestrannému rozvoju talentov.
7. Propagovať výsledky filozofickej tvorby na Slovensku aj v zahraničí.
8. Poskytovať pomoc svojim členom pri vedeckej a odbornej práci.
9. Usporadúvať národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympóziá, prednášky, diskusie a iné akcie.
10. Spolupracovať s inými vedeckými a kultúrnymi zoskupeniami v Slovenskej republike a v zahraničí.
11. Rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť tak, aby sa umožnila čo najširšia názorová pluralita.
12. Spolupracovať s Filozofickým ústavom SAV pri vydávaní časopisu \"Filozofia\" a \"Organon F\".
13. Zabezpečovať ochranu stavovských záujmov vedného odboru a brániť profesionálne záujmy a práva členov SFZ.

§ 3
Členstvo

1. SFZ má riadnych a čestných členov.
2. Riadnym členom (ďalej členom) SFZ sa, môže stať občan SR, vedecký, odborný alebo pedagogický pracovník v oblasti filozofických disciplín, ako aj občan SR s kvalifikáciou v tejto oblasti, ktorý riadne vyplní prihlášku s odporúčaním dvoch členov SFZ, platí členské príspevky, je ochotný znášať dohodnuté výdavky spojené s činnosťou SFZ a podieľať na plnení úloh SFZ.
3. Členom SFZ sa môže stať i občan iného štátu za tých istých podmienok ako občan SR.
4. Členov SFZ prijíma Výbor SFZ na základe prihlášky s odporúčaním dvoch členov SFZ, o čom podáva správu Valnému zhromaždeniu SFZ, ktoré ju berie na vedomie. Valné zhromaždenie SFZ môže postup i rozhodnutie Výboru v otázke členstva revokovať.
5. Nadobudnutie členstva sa datuje dňom schválenia prihlášky Výborom SFZ. Podmienkou je zaplatenie členského príspevku.
6. Čestným členom SFZ sa môže stať významný domáci alebo zahraničný pracovník, ktorý sa mimoriadne zaslúžil o rozvoj filozofie alebo o rozvoj činnosti SFZ. Čestné členstvo schvaľuje Výbor SFZ, na zdôvodnený návrh ktoréhokoľvek člena, pobočky (sekcie, klubu) SFZ a potvrdzuje ho Valné zhromaždenie.

§ 4
Práva a povinnosti členov SFZ

1. Člen SFZ má práva:
a) zúčastňovať sa na činnosti SFZ;
b) voliť a byť volený do všetkých orgánov SFZ;
c) predkladať svoje návrhy, námietky a pripomienky vo všetkých orgánoch spoločnosti;
d) hlasovať o návrhoch podaných na Valnom zhromaždení SFZ;
e) byť informovaný o činnosti SFZ a všetkých jej podujatiach, zúčastňovať sa týchto podujatí;
f) prednostne získavať časopisy a publikácie, ktoré SFZ vydáva alebo inak zabezpečí;
g) používať prostriedky a zariadenia, ktoré má SFZ k dispozícii pre svoju činnosť.

2. Člen SFZ má povinnosť:
a) aktívne sa podieľať na činnosti SFZ a obhajovať jeho záujmy;
b) dodržiavať stanovy, organizačný a rokovací poriadok SFZ;
c) brániť slobodu prejavu a tvorby;
d) riadne, v stanovenej výške a lehote, platiť členské príspevky.

3. Čestný člen SFZ má právo:
a) zúčastňovať sa na činnosti SFZ s hlasom poradným;
b) predkladať námietky a pripomienky vo všetkých orgánoch SFZ;
c) podávať návrhy na Valnom zhromaždení SFZ;
d) byť informovaný o činnosti SFZ a všetkých jej podujatiach, zúčastňovať sa týchto podujatí;
e) prednostne získavať časopisy a publikácie, ktoré SFZ vydáva alebo inak zabezpečí;
f) používať prostriedky a zariadenia, ktoré má SFZ k dispozícii pre svoju činnosť.

4. Čestný člen má povinnosť:
a) obhajovať záujmy SFZ;
b) dodržiavať stanovy, organizačný a rokovací poriadok SFZ;
c) brániť slobodu prejavu a tvorby;
d) čestný člen nemá povinnosť platiť členské príspevky.

§ 5
Zánik, pozastavenie a obnova členstva

1. Členstvo v SFZ zaniká úmrtím, vystúpením člena alebo zrušením členstva.
2. Vystúpenie zo SFZ oznámi člen písomne Výboru SFZ.
3. Členstvo v SFZ možno zrušiť z vážneho dôvodu, najmä, keď konanie člena je v rozpore s povinnosťami člena alebo s poslaním a hlavnými úlohami SFZ, ktoré sú určené stanovami.
4. Členstvo sa pozastavuje v prípade, ak člen nezaplatí členské príspevky do 31. decembra aktuálneho kalendárneho roku. Po uhradení členských príspevkov spätne za dané obdobie sa členstvo automaticky obnovuje a považuje sa za kontinuálne.
5. V prípade, ak člen nezaplatí členské príspevky tri po sebe idúce roky, jeho členstvo sa zruší. Obnoviť ho možno len na základe novej prihlášky.
6. O zrušení členstva rozhoduje Výbor SFZ, o čom podáva správu Valnému zhromaždeniu SFZ, ktoré ju berie na vedomie. Valné zhromaždenie však môže postup i rozhodnutie Výboru SFZ v otázke členstva revokovať.

§ 6
Právne postavenie SFZ

Samostatným právnym subjektom, ktorý môže nadobúdať majetok a vstupovať do hospodárskych vzťahov s inými organizáciami je Slovenské filozofické združenie pri SAV reprezentované Výborom SFZ.

§ 7
Orgány a súčasti SFZ

1. Vrcholnými orgánmi SFZ pre všetky odvetvia jeho činnosti sú:
a) Valné zhromaždenie SFZ (ďalej Valné zhromaždenie);
b) Výbor SFZ.
2. Kontrolným orgánom SFZ pre hospodársku činnosť je Revízna komisia SFZ.
3. V rámci SFZ možno zakladať pobočky, sekcie alebo kluby.

§ 8
Valné zhromaždenie SFZ

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SFZ. Riadne Valné zhromaždenie zvoláva Výbor SFZ najmenej raz za dva až tri roky. V období medzi riadnymi Valnými zhromaždeniami môže Výbor SFZ zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva Výbor SFZ z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny členov, a to najneskôr do troch mesiacov po predložení písomnej žiadosti.
2. Do kompetencie Valného zhromaždenia patrí:
a) schvaľovať, upravovať a meniť Stanovy SFZ;
b) určovať hlavné smery činnosti SFZ na ďalšie obdobie;
c) určovať výšku a spôsob platenia členských príspevkov;
d) určovať počet členov Výboru SFZ a Revíznej komisie s prihliadnutím na celkový počet členov a úlohy SFZ;
e) voliť tajným hlasovaním členov Výboru SFZ, členov Revíznej komisie;
f) potvrdzovať s konečnou platnosťou členstvo v SFZ a rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam Výboru SFZ;
g) potvrdzovať čestných členov na návrh Výboru SFZ;
h) schvaľovať správy odstupujúceho Výboru SFZ a Revíznej komisie;
i) uznášať sa o zrušení SFZ.
3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň polovica členov SFZ.
4. Valné zhromaždenie riadi predseda alebo podpredseda, resp. člen poverený Výborom SFZ.
5. Uznesenie sa prijíma, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.
6. Na schválenie alebo zmenu Stanov a zrušenie SFZ sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných členov SFZ.
7. Mimoriadnemu Valnému zhromaždeniu SFZ prislúchajú rovnaké práva ako riadnemu Valnému zhromaždeniu.

§ 9
Výbor SFZ

1. Výbor je výkonným orgánom Valného zhromaždenia, riadi činnosť SFZ v období medzi Valnými zhromaždeniami.
2. Výbor tvoria predseda, podpredseda, výkonný tajomník, hospodár a ďalší členovia podľa potreby. Predsedu, podpredsedu, výkonného tajomníka a hospodára volí Výbor SFZ zo svojho kruhu .
3. Na rokovanie Výboru SFZ možno prizvať predsedov pobočiek (sekcií, klubov) SFZ s hlasom poradným.
4. Členovia Výboru SFZ sa volia na dva až tri roky. V období medzi Valnými zhromaždeniami má Výbor SFZ právo kooptovať v prípade potreby nových členov. Člena SFZ nemožno zvoliť do Výboru SFZ na viac ako na dve za sebou nasledujúce volebné obdobia.
5. Výbor napĺňa účel SFZ, riadi a usmerňuje činnosť SFZ. Schádza sa podľa potreby, najmenej však raz za polrok.
6. Výbor SFZ je uznášaniaschopný, ak je prítomná aspoň polovica jeho členov.
7. Činnosť členov Výboru SFZ je dobrovoľná a čestná. Nevzniká za ňu nárok na finančnú odmenu. Príslušnému členovi však Výbor SFZ môže na základe svojho rozhodnutia a podľa dostupných zdrojov udeliť mimoriadnu odmenu za osobitnú aktivitu a podiel na úspešnej činnosti.

§ 10
Revízna komisia SFZ

1. Revízna komisia SFZ uskutočňuje dozor nad celou činnosťou SFZ.
2. Revíznu komisiu SFZ volí Valné zhromaždenie, ktoré stanovuje aj počet jej členov.
3. Členovia Revíznej komisie SFZ sú nezávislí a zodpovedajú sa len Valnému zhromaždeniu.
4. Členovia komisie sa zúčastňujú na zasadaní Výboru SFZ s hlasom poradným.
5. Revízna komisia SFZ podáva pravidelné správy o svojej činnosti Valnému zhromaždeniu. Bez jej súhlasu sa nemôže prerokovať účtovná uzávierka ani prijať uznesenia o použití prebytkov alebo úhrade straty.

§ 11
Pobočky, sekcie, kluby SFZ

1. Pobočky v rámci SFZ možno zakladať so súhlasom Výboru SFZ. Úlohou pobočiek je organizačne podchytiť členov a plniť úlohy SFZ v okruhu ich pôsobnosti.
2. Pre lepšiu koordináciu práce môžu členovia SFZ vytvárať sekcie alebo kluby, do ktorých sa združujú podľa svojich záujmov a špecializácie.

§ 12
Hmotné prostriedky SFZ

1. Hmotné prostriedky na činnosť SFZ tvoria:
- členské príspevky,
- dotácie poskytované Slovenskou akadémiou vied, Ministerstvom školstva SR a inými ustanovizňami,
- dobrovoľné príspevky členov,
- dary sponzorov,
- príjmy z vlastnej činnosti.
2. Hmotné prostriedky SFZ sa môžu použiť výlučne na podporu činnosti SFZ.

§ 13
Zastupovanie SFZ

1. V mene SFZ rokujú a podpisujú dokumenty predseda, podpredseda, výkonný tajomník alebo hospodár. Vo veciach hospodársko-finančných sa vyžadujú podpisy aspoň dvoch zodpovedných osôb spomedzi predsedu, podpredsedu, výkonného tajomníka a hospodára.
2. Výbor SFZ môže splnomocniť svojich jednotlivých členov, prípadne aj iné osoby, aby v rozsahu, ktorý určí, zastupovali SFZ a rokovali v jeho mene.

§ 14
Zánik SFZ

1. O dobrovoľnom zániku SFZ rozhoduje Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných členov SFZ.
2. Ak SFZ zanikne, jeho majetok, ktorý zostane po vyrovnaní záväzkov, odovzdá dovtedajší Výbor SFZ Slovenskej akadémii vied s podmienkou, že táto ho postúpi tej následníckej organizácii, ktorá sa rozhodne prevziať úlohy SFZ alebo ktorá sa pre tento účel zriadi.

§ 15
Záverečné ustanovenie

1. Zmenu Stanov SFZ schválilo Valné zhromaždenie SFZ dňa 11. 9. 2002. Zmenené Stanovy SFZ nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky podľa príslušných zákonných predpisov.
2. Pôvodné Stanovy SFZ strácajú platnosť dňom registrácie nových (zmenených) Stanov SFZ na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Adresa

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV Klemensova 19
811 09 Bratislava
e-mail: adriana.jesenkova@gmail.com
IČO: 45759103

Bankové spojenie

Banka: Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer