História

V marci roku 1966 bola založená Slovenská filozofická spoločnosť (SFS). Jej predsedom sa stal prof. PhDr. Ján Kocka, CSc. Bola to významná udalosť, pretože vznikla celoslovenská organizácia, ktorá umožňovala rozvíjať filozofiu novými formami a v medzinárodnom kontexte, lebo sa stala členom Medzinárodnej federácie filozofických spoločností. Druhá polovica šesťdesiatych rokov znamenala pre SFS a filozofiu na Slovensku tvorivé obdobie. Významnou udalosťou bolo napríklad Valné zhromaždenie SFS v roku 1968 v Smoleniciach. Slobodné obdobie prinieslo ovocie v podobe publikácii ako napríklad „Antológia z diel filozofov“. Zvrat nastal v roku 1970, kedy sa začali uskutočňovať stranícke previerky. S filozofiou sa museli rozlúčiť desiatky erudovaných a publikačne známych vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov. Filozofia a s ňou i SFS sa tak dostali pod prísnu kontrolu straníckeho aparátu. Čiastočný obrat v kultúre a konkrétne i vo filozofii nastal v roku 1985 s nástupom Gorbačovej perestrojky. Definitívny prelom ako v politike, tak aj v kultúre a filozofii nastal až 17. novembra 1989. Treba však kriticky povedať, že SFS bola od roku 1970 do roku 1989 súčasťou ideológie marxizmu a nástrojom komunistickej strany.

9. 1. 1990 sa konalo mimoriadne Valné zhromaždenie SFS. Na ňom sa dohodlo, že dňom 4. 4. 1990 SFS skončí svoju činnosť a na základe nových stanov sa ustanoví Slovenské filozofické združenie (SFZ). Na Valnom zhromaždení došlo aj ku kritickému vysporiadaniu sa s minulosťou. Predsedom SFZ sa stal doc. PhDr. František Novosád, CSc. Jeho predsedníctvo trvalo dva roky (1990 - 1992). Ďalšou predsedníčkou SFZ sa stala PhDr. Jana Balážová, CSc. (1992 - 1994). Počas týchto dvoch období sa SFZ muselo vysporiadať predovšetkým s utvorením jeho novej organizačnej štruktúry. V rokoch 1994 - 1996 bol predsedom SFZ PhDr. Tibor Pichler, CSc. Významnou a prelomovou udalosťou bolo zorganizovanie I. kongresu slovenskej filozofie v dňoch 10. - 11. novembra 1995 v Bratislave. Tým zároveň sa založila aj tradícia organizovania filozofických kongresov na Slovensku. I. kongres slovenskej filozofie bol na tému: „Súčasné podoby filozofie a filozofovania na Slovensku“. Významným hosťami kongresu bola poľská filozofka Barbara Skarge a rakúsky filozof Wolfgang Welsch.

V rokoch 1996 - 2000 na čele SFZ stál PhDr. Emil Višňovský, CSc. Za jeho predsedníctva vznikla myšlienka výročných stretnutí SFZ. 1. výročné stretnutie SFZ sa konalo 12. - 14. 9. 1997 v spolupráci s Katedrou filozofie FF PU. Filozofovalo sa na tému „Kríza filozofie - filozofia krízy?“. V roku 1998 sa konalo 2. výročné stretnutie SFZ v dňoch 17. - 19. 9. v Banskej Bystrici na tému: „Filozofia výchovy a problémy vyučovania filozofie“. V roku 1999 sa konalo 3. výročné stretnutie v dňoch 13. - 15. 9. 1999 v spolupráci s Vojenskou akadémiou v Liptovskom Mikuláši na tému „Čas a dejiny“. V roku 2000 (26. - 28. 10.) sa konal II. slovenský filozofický kongres konaný v Bratislave na tému „Filozofia a doba“. Súčasťou kongresu bolo aj Valné zhromaždenie SFZ. Na Valnom zhromaždení bol volený nový výbor SFZ, na čelo ktorého sa postavila doc. PhDr. Anna Remišová, CSc. (2000 - 2002).

V roku 2001 sa konalo 4. výročné stretnutie SFZ v spolupráci s Katedrou filozofie FH TU v Trnave v dňoch 12. - 14. 9. na Píle na tému „Človek, kultúra, hodnoty". 11. 9. 2002 sa konalo Valné zhromaždenie SFZ, na ktorom bol zvolený nový výbor. Predsedom sa stal Mgr. Slavomír Gálik, PhD., ktorý viedol SFZ do roku 2006. Do tohto obdobia spadajú dve konferencie v rámci výročných stretnutí: „Hodnotové aspekty súčasného sveta“ (2003), „Filozofia a život – život filozofie“ (2004) a III. slovenský filozofický kongres „Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta“ (2005). V rokoch 2006-2008 bola predsedníčkou SFZ doc. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc., ktorá obohatila konferenčnú tradíciu SFZ o slovensko-poľskú filozofickú konferenciu, jej 2. ročník bol zorganizovaný na Slovensku s témou „Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo“. V roku 2007 sa členovia SFZ stretli na konferencii „Igor Hrušovský – osobnosť slovenskej filozofie“, v roku 2008 na konferencii  „Historické a súčasné podoby myslenia a komunikácie“. Od roku 2008 je predsedom SFZ Róbert Karul, PhD.

SFZ okrem organizovania kongresov a výročných stretnutí sa zameriava aj na prednáškovú činnosť, v  rámci ktorej majú priestor slovenskí aj zahraniční filozofi.

Adresa

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV Klemensova 19
811 09 Bratislava
e-mail: adriana.jesenkova@gmail.com
IČO: 45759103

Bankové spojenie

Banka: Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer