VYHLÁSENIE Výkonného výboru Slovenského filozofického združenia pri SAV k novele vysokoškolského zákona

Slovenské filozofické združenie pri SAV sa pripája k Vyhláseniu Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku zverejnenému 28.1.2021 a podporuje ho vo všetkých jeho bodoch. 

Poslaním SFZ pri SAV ako združenia vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov a učiteľov v oblasti filozofických disciplín je  presadzovať slobodu prejavu a tvorby, utvárať predpoklady na optimálny rozvoj filozofie na Slovensku, a podieľať sa tak na rozvoji duchovnej kultúry na Slovensku. Zároveň je naším poslaním zabezpečovať ochranu stavovských záujmov vedného odboru a brániť profesionálne záujmy a práva členov SFZ ( 1., 2., 3., 13. § 2 Stanov SFZ pri SAV).

Väčšina členiek a členov nášho združenia, ako aj filozofickej komunity na Slovensku uskutočňuje svoju výskumnú, pedagogickú a tvorivú činnosť na vysokých školách a univerzitách, a preto sa nás bytostne dotýka rozvoj a zvyšovanie kvality vysokých škôl a univerzít na Slovensku.

Zdieľame nesúhlas akademickej komunity a obavy vyplývajúce zo snáh politickej moci obmedziť autonómnosť a samosprávnosť vysokoškolského prostredia v Slovenskej republike. Princípy autonómie a samosprávy garantujú slobodu myslenia, slobodu vedeckého bádania a zaručujú skutočne slobodný výskum a výchovu a vzdelávanie budúcich generácií v duchu ideí humanizmu, kritického myslenia a dôstojnosti človeka. Akademická samospráva na vysokých školách a ich fakultách ako základný pilier slobodného vzdelávania a tvorivej činnosti na vysokých školách v demokratickej spoločnosti preto musí byť zachovaná. 

Pripájame sa k výzve na otvorenú diskusiu o zmenách vo vysokom školstve a sme ako súčasť odbornej verejnosti, i ako občianky a občania, ktorí majú starosť o demokratické hodnoty a duchovnú úroveň kultúry a spoločnosti na Slovensku, pripravení na tejto celospoločenskej diskusii aktívne participovať a ponúkať konštruktívne riešenia.

Venujte 2% z Vašich daní aj v roku 2020. Ďakujeme.

Slovenské filozofické združenie pri SAV sa obracia s výzvou na svojich členov a členky, priateľov a sympatizantov, aby využili možnosť poukázať SFZ pri SAV 2% zo zaplatenejdanez príjmu za rok 2019. Takto získané financie budú použité predovšetkým na organizáciu vedeckých podujatí a realizáciu prednáškovej činnosti v roku 2020.

9. ročník celoštátnej súťaže študentov v odbore filozofia

Dňa 08. 11. 2019 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a pri príležitosti Svetového dňa filozofie, ktorý každoročne vyhlasuje Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), Slovenské filozofické združenie pri SAV zorganizovalo celoštátne kolo súťaže študentských prác v odbore Filozofia. Na celoštátnom kole súťažili najlepšie práce študentov univerzít v Bratislave,  Trnave, Banskej Bystrici, Prešove  a Košiciach.

Členské príspevky za rok 2019

Vážení členovia SFZ pri SAV, dovoľujeme si Vás vyzvať k tomu, aby ste zaplatili svoje členské príspevky za aktuálny rok 2019, prípadne doplatili členské za predošlé roky najneskôr do 31. 3. 2019. Výška členského poplatku je 7€ na jeden kalendárny rok, pre členov SFZ, ktorí dosiahli dôchodkový vek, je platenie členských príspevkov dobrovoľné. 

Adresa

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV Klemensova 19
811 09 Bratislava
e-mail: andreaj@gmail.com
IČO: 00178993

Bankové spojenie

Banka: Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer