Výbor SFZ pri SAV na roky 2021 – 2023

Predsedníčka:
Mgr. Adriana Jesenková, PhD.
Katedra filozofie
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Moyzesova 9, 040 59 Košice
e-mail: adriana.jesenkova@upjs.sk

Podpredseda:
Mgr. Róbert Maco, PhD.
Katedra filozofie a dejín filozofie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Gondova 2, 814 99 Bratislava
e-mail: robert.maco@uniba.sk

Tajomník:
Mgr. Andrej Rozemberg, PhD.
Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
Filozofická fakulta UCM v Trnave
Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava
e-mail: andrej.rozemberg@ucm.sk

Pokladník a hospodár:
Mgr. Peter Kyslan, PhD.
Inštitút filozofie
Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov
e-mail: peter.kyslan@unipo.sk

Členovia:
PhDr. Daniela Glavaničová, PhD.
Oddelenie analytickej filozofie
Filozofický ústav
Slovenská akadémia vied
Klemensova 19, 811 09 Bratislava

Katedra logiky a metodológie vied
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Gondova 2, 811 02 Bratislava
e-mail: daniela.glavanicova@gmail.com

PhDr. Daniela Kováčová, PhD.
Katedra filozofie
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
email: Daniela.Kovacova@umb.sk

Doc. PhDr. ThDr. Tomáš Pružinec, PhD.
Katedra filozofie FF UKF
Hodžova 1, 949 74 Nitra
e-mail: tpruzinec@ukf.sk

Mgr. Lukáš Arthur Švihura, PhD.
Inštitút filozofie
Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov
e-mail: lukas.svihura@unipo.sk

Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.
Filozofický ústav SAV
Klemensova 19, 811 09 Bratislava
e-mail: jaroslavavydrova@gmail.com

Revízna komisia:
Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.
Katedra filozofie a dejín filozofie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Gondova 2, 814 99 Bratislava
e-mail: martin.nuhlicek@uniba.sk

doc. Mgr. Ondrej Marchevský, PhD.
Katedra občianskej náuky
Inštitút politológie
Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov
e-mail: ondrej333@gmail.com

doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.
Katedra filozofie
Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: Juraj.Such@umb.sk

Členovia výboru a revíznej komisie boli schválení na VZ SFZ pri SAV dňa 14. 12. 2020..Funkcie členov výboru boli schválené na 1. zasadnutí výboru dňa 3. 2. 2021.

Adresa

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV Klemensova 19
811 09 Bratislava
e-mail: adriana.jesenkova@gmail.com
IČO: 45759103

Bankové spojenie

Banka: Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer