VYHLÁSENIE Výkonného výboru Slovenského filozofického združenia pri SAV k novele vysokoškolského zákona

Slovenské filozofické združenie pri SAV sa pripája k Vyhláseniu Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku zverejnenému 28.1.2021 a podporuje ho vo všetkých jeho bodoch. 

Poslaním SFZ pri SAV ako združenia vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov a učiteľov v oblasti filozofických disciplín je  presadzovať slobodu prejavu a tvorby, utvárať predpoklady na optimálny rozvoj filozofie na Slovensku, a podieľať sa tak na rozvoji duchovnej kultúry na Slovensku. Zároveň je naším poslaním zabezpečovať ochranu stavovských záujmov vedného odboru a brániť profesionálne záujmy a práva členov SFZ ( 1., 2., 3., 13. § 2 Stanov SFZ pri SAV).

Väčšina členiek a členov nášho združenia, ako aj filozofickej komunity na Slovensku uskutočňuje svoju výskumnú, pedagogickú a tvorivú činnosť na vysokých školách a univerzitách, a preto sa nás bytostne dotýka rozvoj a zvyšovanie kvality vysokých škôl a univerzít na Slovensku.

Zdieľame nesúhlas akademickej komunity a obavy vyplývajúce zo snáh politickej moci obmedziť autonómnosť a samosprávnosť vysokoškolského prostredia v Slovenskej republike. Princípy autonómie a samosprávy garantujú slobodu myslenia, slobodu vedeckého bádania a zaručujú skutočne slobodný výskum a výchovu a vzdelávanie budúcich generácií v duchu ideí humanizmu, kritického myslenia a dôstojnosti človeka. Akademická samospráva na vysokých školách a ich fakultách ako základný pilier slobodného vzdelávania a tvorivej činnosti na vysokých školách v demokratickej spoločnosti preto musí byť zachovaná. 

Pripájame sa k výzve na otvorenú diskusiu o zmenách vo vysokom školstve a sme ako súčasť odbornej verejnosti, i ako občianky a občania, ktorí majú starosť o demokratické hodnoty a duchovnú úroveň kultúry a spoločnosti na Slovensku, pripravení na tejto celospoločenskej diskusii aktívne participovať a ponúkať konštruktívne riešenia.

Adresa

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV Klemensova 19
811 09 Bratislava
e-mail: adriana.jesenkova@gmail.com
IČO: 45759103

Bankové spojenie

Banka: Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer