Filozofia, vzdelanie, kultúra vo výzvach súčasnosti

Dátum konania
09.10.2019
Dátum ukončenia
11.10.2019
Miesto konania
Košice

Čo znamená byť vzdelaný? Aký je cieľ vzdelávania? Čo nás učí filozofia? Akú úlohu má filozofia pri kultivácii ľudského myslenia od nevzdelanosti k poznaniu, slobode a k formovaniu schopnosti tvorivého kritického myslenia? Je filozofia stimulom pre kultiváciu človeka a schopnosťou viesť zmysluplný život? Existuje nejaký spoločenský dopyt po filozofii a potreba filozofickej kritickej reflexie spoločenskej praxe a jej dôsledkov? Je dnes filozofia základom kritického, analytického, terminologicky precízneho myslenia alebo má problém udržať si svoj status v systéme študijných odborov vysokoškolského vzdelávania? Ako nám môže pomôcť dejinno-filozofická reflexia pri hľadaní odpovede na uvedené otázky? Konferencia si kladie za cieľ vyzdvihnúť, zdôrazniť a zhodnotiť úlohu filozofie a vzdelávania v kontexte kultúrnych, spoločenských, environmentálnych podmienok ľudského života a ich možného ohrozenia v súčasnom globálnom svete. Úlohou je ukázať, že vzdelanie je nielen najdôležitejší predpoklad slobody človeka a sociálnej zodpovednosti, tolerantného spolunažívania a ľudského rozvoja, ale aj základné ľudské právo. Zároveň chceme otvoriť diskusiu k otázkam vyučovania filozofie na vysokých a stredných školách na Slovensku a vytvoriť priestor pre výmenu názorov a skúseností o aktuálnych problémoch profesionálnej práce v oblasti filozofie.

Súčasťou konferencie bude panelová diskusia na tému Otázniky nad vysokoškolským štúdiom filozofie, ktorú organizujeme v spolupráci s Rádiom Regina.

Organizátori
Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV
Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach
Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach

Adresa

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV Klemensova 19
811 09 Bratislava
e-mail: adriana.jesenkova@gmail.com
IČO: 45759103

Bankové spojenie

Banka: Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer