Filozofia, vzdelanie, kultúra vo výzvach súčasnosti

Dátum konania
09.10.2019
Dátum ukončenia
11.10.2019
Miesto konania
Košice
Organizátori
Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV
Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach
Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach

Čo znamená byť vzdelaný? Aký je cieľ vzdelávania? Čo nás učí filozofia? Akú úlohu má filozofia pri kultivácii ľudského myslenia od nevzdelanosti k poznaniu, slobode a k formovaniu schopnosti tvorivého kritického myslenia? Je filozofia stimulom pre kultiváciu človeka a schopnosťou viesť zmysluplný život? Existuje nejaký spoločenský dopyt po filozofii a potreba filozofickej kritickej reflexie spoločenskej praxe a jej dôsledkov? Je dnes filozofia základom kritického, analytického, terminologicky precízneho myslenia alebo má problém udržať si svoj status v systéme študijných odborov vysokoškolského vzdelávania? Ako nám môže pomôcť dejinno-filozofická reflexia pri hľadaní odpovede na uvedené otázky? Konferencia si kladie za cieľ vyzdvihnúť, zdôrazniť a zhodnotiť úlohu filozofie a vzdelávania v kontexte kultúrnych, spoločenských, environmentálnych podmienok ľudského života a ich možného ohrozenia v súčasnom globálnom svete. Úlohou je ukázať, že vzdelanie je nielen najdôležitejší predpoklad slobody človeka a sociálnej zodpovednosti, tolerantného spolunažívania a ľudského rozvoja, ale aj základné ľudské právo. Zároveň chceme otvoriť diskusiu k otázkam vyučovania filozofie na vysokých a stredných školách na Slovensku a vytvoriť priestor pre výmenu názorov a skúseností o aktuálnych problémoch profesionálnej práce v oblasti filozofie.

Súčasťou konferencie bude panelová diskusia na tému Otázniky nad vysokoškolským štúdiom filozofie, ktorú organizujeme v spolupráci s Rádiom Regina.

Adresa

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV Klemensova 19
811 09 Bratislava
e-mail:andreaj@gmail.com
IČO: 00178993

Bankové spojenie

Banka: Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer